Giới thiệu chung

SỞ DU LỊCH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN NINH BÌNH
- Địa điểm: Số 6, Đường Tràng An, Phường Đông Thành, Tp Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
- Điện thoại: (84-30) 3891326; Fax: (84-30) 3891326
- Email: banquanlytrangan@gmail.com
- Website: http://www.trangandanhthang.vn

         Đơn vị được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, là đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.  
Chức năng, nhiệm vụ: 
         Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2012, cụ thể như sau: 
         - Chức năng:
Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý, bảo tồn, tôn tạo, khai thác và phát huy giá trị Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình, gồm: Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử-văn hóa Cố đô Hoa Lư, Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động và phần rừng đặc dụng Hoa Lư tiếp giáp khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, trên địa bàn huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan, thị xã Tam Điệp và thành phố Ninh Bình.
         - Nhiệm vụ, quyền hạn:
         1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh chuẩn bị hồ sơ đệ trình UNESCO và tiến hành các công việc liên quan để Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản thế giới; Tranh thủ sự hợp tác và trợ giúp của quốc tế, của các Chính phủ, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ theo quy định của nhà nước.
        2. Giúp UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, các chuyên gia UNESCO và tư vấn quốc tế xây dựng quy chế quản lý Quần thể danh thắng Tràng An theo yêu cầu quản lý của UNESCO đối với di sản thế giới được UNESCO công nhận.
         3. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
         4. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
        5. Thực hiện quản lý quy hoạch tổng thể Quần thể danh thắng Tràng An;  xây dựng và quản lý các dự án đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, các dự án bảo tồn, tôn tạo, phục hồi các di sản văn hoá trong khu vực quần thể danh thắng Tràng An khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực di sản thuộc quần thể danh thắng Tràng An.
         6. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên gắn liền với quần thể danh thắng Tràng An theo quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp của UBND tỉnh Ninh Bình.
         7. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng khai quật khảo cổ học, nghiên cứu, sưu tầm, lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh và cấp quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần làm phong phú và nâng cao bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, phục vụ việc phát triển kinh tế-xã hội và dịch vụ du lịch của tỉnh.
         8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, trưng bày, giới thiệu các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể thuộc di sản nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An. Tiến hành các hoạt động đối ngoại để thu hút các tổ chức quốc tế, du khách người nước ngoài đến với quần thể danh thắng Tràng An theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
        9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu giữ tư liệu về di tích và danh thắng Tràng An phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Ban; đồng thời, làm phong phú giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Tràng An.
        10. Hướng dẫn, thuyết minh phục vụ khách tham quan du lịch tại các tuyến, điểm thuộc di tích và danh thắng Tràng An; Tổ chức bán vé, thu phí tham quan, quản lý và sử dụng phí theo quy định của pháp luật.
         11. Chủ trì, phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động kinh tế-xã hội trên địa bàn Quần thể danh thắng Tràng An.
         12. Tổ chức các dịch vụ kinh doanh, thương mại phục vụ cho hoạt động phát triển du lịch, kinh tế-xã hội trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An.
         13. Phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan thực hiện: Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan văn hóa tại các điểm di tích và danh lam thắng cảnh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An.
         14. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Ban; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. 
         15. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
         16. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Tỉnh ủy Ninh Bình, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.
         17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao và theo quy định của pháp luật.
 
 

Xem thêm bài khác

Tràng An 360