Sự kiện nổi bật

Liên kết


 

Cơ cấu tổ chức

Văn phòng Chức năng: Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý quần thể danh thằng Tràng An thực hiện quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, Quản trị ...
Phòng Hợp tác và đối ngoại Chức năng: Phòng Xúc tiến và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện hợp tác với các tổ chức, các cá ...
Phòng nghiệp vụ nghiên cứu Chức năng: Phòng Nghiệp vụ nghiên cức có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý Quần thế danh thắng Tràng An thực hiện quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo, phát ...
Phòng Môi trường và cảnh quan Chức năng: Phòng Quản lý Môi trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện việc bảo vệ môi trường trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng ...
Phòng Quản lý Dự án Chức năng. - Phòng Quản lý Dự án có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư ...

Tràng An 360

Video

 

Các Di sản Thế giới ở Việt Nam