Cơ cấu tổ chức

Tổ chức hành chính Chức năng: Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý quần thể danh thằng Tràng An thực hiện quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ ...
Phòng Hợp tác Đối ngoại Chức năng: Phòng Hợp tác Đối ngoại có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện hợp tác với các tổ chức, các cá nhân ở trong nước ...
Phòng nghiệp vụ nghiên cứu Chức năng: Phòng Nghiệp vụ nghiên cức có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban Quản lý Quần thế danh thắng Tràng An thực hiện quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn, tôn tạo, phát ...
Phòng Môi trường và cảnh quan Chức năng: Phòng Quản lý Môi trường và cảnh quan có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An thực hiện việc bảo vệ môi trường trong khu vực Quần thể danh ...

Tràng An 360