Tràng An

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016- ...
Phân vùng quản lý Quần thể danh thắng Tràng An  Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình thức sử dụng đó. ...
Kế hoạch số 1181/KHLN-CA-VH về việc phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và UBND các huyện, thành phố, ...
GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU CỦA QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN
GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU CỦA QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN Quần thể Danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên thiên thế giới, được ghi danh trong Danh mục Di sản Thế giới theo ba tiêu chí (trích dẫn tóm tắt) như ...

Tràng An 360