Tràng An

Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn ...
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng ...
Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An
Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
Quốc hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020  NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH Về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016- ...
Phân vùng quản lý Quần thể danh thắng Tràng An  Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình thức sử dụng đó. ...
Kế hoạch số 1181/KHLN-CA-VH về việc phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và UBND các huyện, thành phố, ...

Tràng An 360