Giá trị nổi bật toàn cầu

GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU CỦA QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN
GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU CỦA QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN Quần thể Danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên thiên thế giới, được ghi danh trong Danh mục Di sản Thế giới theo ba tiêu chí (trích dẫn tóm tắt) như ...

Tràng An 360