Các nghị định, quyết định về Di sản

Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn ...
Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và bảo vệ các di tích khảo cổ học, di sản địa chất, cảnh quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng ...
Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An
Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An
Nghị định số 109/2017/NĐ-CP Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Tràng An 360