CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CẤP QUỐC GIA VÀ CẤP TỈNH VỀ DI SẢN

 
1. Nghị định và Quyết định cấp quốc gia

- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;
 
- Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại;
 
- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật cư trú;
 
- Nghị định số 149/2007/NĐ-CP, ngày 09/10/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; 
 
- Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; 
 
- Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội;
 
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
 
- Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
 
- Quyết định số 82/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2015;
 
- Quyết định 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015;
 
- Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020;
 
- Quyết định số 108/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
 
- Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý rừng;
 
- Quyết định số 1706/2001/QĐ-BVHTT ngày 24/7/2001 của Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy các di tích văn hóa-lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đến năm 2020;
- Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29/07/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;
 
- Quyết định số 313-VH/VP ngày 28/4/1962 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư là di tích cấp quốc gia;
 
- Quyết định số 321-QĐ/BT ngày 12/12/1994 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu danh thắng Tam Cốc-Bích Động là di tích cấp quốc gia;
 
- Quyết định số 3531/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu danh thắng sinh thái Tràng An là di tích cấp quốc gia;
 
- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;
 
- Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư và Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động là di tích cấp quốc gia đặc biệt;
 
- Chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL ngày 06/02/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
 
- Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;
 
- Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ; và
 
- Thông tư số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong các hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.
 
2. Các nghị quyết và quyết định cấp tỉnh

- Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 5/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình thành lập Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An trực thuộc UBND tỉnh Ninh Bình; 
 
- Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An;
 
- Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình chấp nhận điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu Quần thể hang động Tràng An của Doanh nghiệp Xuân Trường;
 
- Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 09/4/2008 của UBND tỉnh Ninh Bình giao Khu Quần thể hang động Tràng An cho Doanh nghiệp Xuân Trường khai thác du lịch;
 
- Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình giao Khu danh thắng Tam Cốc - Bích Động cho Doanh nghiệp Xuân Trường khai thác du lịch;
 
- Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 29/03/1996 của UBND tỉnh Ninh Bình thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư;
 
- Quyết định số 2556/2005/QĐ-UBND ngày 18/11/2005 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng đặc dụng; 
 
- Quyết định số 2267/QĐ-UB ngày 06/11/2001 của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Ninh Bình đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020;
 
- Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
 
- Nghị Quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/8/2011 của HĐND tỉnh Ninh Bình thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình đến năm 2020;
 
- Chỉ thị số 20 CT/UBND ngày 03/9/1994 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bảo vệ chim, thú rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng;
 
- Chỉ thị số 07/2011 CT/UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; và
 
- Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình quy hoạch vùng nguyên liệu khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 
3. Các quyết định dành cho Khu di sản

Khu di sản còn được bảo vệ bởi hệ thống pháp lý riêng được ban hành bởi các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, gồm: 
 
- Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 03/9/2004 và số 577/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vùng bảo vệ đặc biệt Cố đô Hoa Lư;
 
- Công văn số 522/UBND-VP4 ngày 21/6/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác quản lý quy hoạch Khu quần thể hang động Tràng An;
 
- Công văn số 213/UBND-VP9 ngày 30/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc khoanh vùng bảo vệ Quần thể Danh thắng Tràng An;
 
- Quyết định Số: 83/QĐ-UBND ngày 21/1/2015 của UBND tỉnh Bình Bình ban hành quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể Danh thắng Tràng An; và
 
- Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND Tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An. 
 

Xem thêm bài khác

Tràng An 360