Kế hoạch số 1181/KHLN-CA-VH về việc phối hợp bảo đảm an toàn, văn minh các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường quản lý môi trường văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
1. Mục đích, yêu cầu
- Bảo đảm cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực du lịch, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách phát triển du lịch của tỉnh.
- Chủ động nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin có liên quan đến an ninh, an toàn du lịch. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo và hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch bảo đảm trật tự, cảnh quan môi trường ở các khu, điểm du lịch.
- Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động tội phạm và tai nạn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, du lịch thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước.
- Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, văn hóa, an toàn tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh phải tạo được hình ảnh thân thiện, thu hút khách du lịch, thông thoáng về thủ tục nhưng chặt chẽ về an ninh, trật tự.
2. Nguyên tắc phối hợp
- Đảm bảo văn hóa, an toàn trong hoạt động, kinh doanh du lịch là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân liên quan, trong đó có Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là nòng cốt.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các đơn vị: Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND các huyện có khu, điểm du lịch phối hợp trao đổi thông tin, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.
- Công tác phối hợp phải được thực hiện đồng bộ, thống nhất ở tất cả các khâu trao đổi thông tin, tham mưu đề xuất và phối hợp trong xử lý, giải quyết các vấn đề nổi lên. Khi xử lý, giải quyết các vấn đề do hai ngành phối hợp thực hiện thì bên có yêu cầu phối hợp chủ động xây dựng kế hoạch trao đổi thống nhất, bên được đề nghị phối hợp để tổ chức thực hiện.
 
II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Nhiệm vụ Công an tỉnh
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thể chế hóa các quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tham gia thẩm định các dự án, công trình đầu tư về du lịch có liên quan đến an ninh, trật tự. Thông báo các chủ trương, quy định mới về an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động du lịch.
- Tổ chức khảo sát, đánh giá những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch, tập trung vào tình hình an ninh, an toàn, môi trường cảnh quan và tại tệ nạn xã hội có tác động tiêu cực đến văn hóa, văn minh và an toàn du lịch.
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác các loại hình dịch vụ tại các khu, điểm du lịch sắp xếp hợp lý các hoạt động dịch vụ du lịch (bán hàng lưu niệm, bán hàng thương mại dịch vụ, cửa hàng ăn uống, dịch vụ lưu trú…). Giải quyết dứt điểm tình trạng ăn xin, bán hàng rong, đeo bám du khách, chụp ảnh, trả ảnh tại các khu, điểm du lịch; kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán hàng rong, chống các hành vi cò mồi, tranh giành khách, lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý cư trú đối với khách du lịch là người nước ngoài. Tiếp tục triển khai Đề án dịch vụ công “Khai báo tạm trú cho người nước ngoài, thông báo lưu trú cho người Việt Nam qua mạng Internet”. Triển khai việc lắp đặt camera giám sát an ninh tại các khu du lịch. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài, lợi dụng du lịch nhập cảnh Việt Nam hoạt động trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch.
- Tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm tại các khu, điểm du lịch, trên các tuyến, địa bàn giáp ranh, trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, ma túy, mê tín dị đoan…tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các hoạt động du lịch.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú, du lịch về công tác phòng chống cháy, nổ. Xây dựng phương án, kế hoạch phân luồng, tăng cường tuần tra. kiểm soát bảo đảm TTATGT, nhất là mùa lễ hội, trên các tuyến đường giao thông vào các khu, điểm du lịch, chống ùn tắc giao thông tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
- Phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu du lịch trong đó tập trung nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung phát động, lựa chọn các mô hình phong trào cho phù hợp với các khu, điểm du lịch. Thông qua phong trài tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các quy định liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu du lịch. Hướng dẫn nhân dân cảnh giác, phát hiện, tố giác các loại tội phạm.
- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu phục vụ công tác, Công an tỉnh cung cấp thông tin về số lượng, quốc tịch khách du lịch nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam và các thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phối hợp công tác kiểm tra, hướng dẫn, việc thực hiện các quy định của pháp luật và có biện pháp bảo vệ, quản lý môi trường ở các khu, điểm du lịch.
- Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức diễn tập các phương án, kế hoạch phòng, chống khủng bố, tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch quan trọng, các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại các khu, điểm du lịch.
2. Nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Lấy ý kiến của Công an tỉnh việc quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, mở các khu, tuyến, điểm du lịch nằm trong các địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng; các loại hình du lịch mới và các vấn đề khác có khả năng liên quan đến an ninh, trật tự. Tham khảo ý kiến của Công an tỉnh trước khi ban hành các quy định, quy chế về an ninh, trật tự trong các khu du lịch.
- Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành; các hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa, nghệ thuật và csca dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch.
- Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác bên ngoài các cơ sở lưu trú du lịch.
- Khắc phục những sơ hở, tồn tại về công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các khu, điểm du lịch theo kiến nghị của Công an tỉnh. Tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên trách, xây dượng nội quy và ác quy định về an ninh, trật tự đối với các khu, điểm trên địa bàn tỉnh.
- Khi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội, tôn giáo, tập trung đông người tại các khu du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Công an tỉnh về: nội dung, tính chất, quy mô tổ chức, số lượng , thành phần tham gia…để phối hợp đảm bảo ANTT.
- Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch và của các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch thực hiện nghiêm túc các văn bản về du lịch liên quan đến an ninh, trật tự, có trách nhiệm hợp tác tích cực với cơ quan Công an trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh, trật tự, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.
- Chủ trì xây dựng và duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu, điểm du lịch. Phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với những tổ chức, cá nhân trong các khu, điểm du lịch.
- Thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin với Công an tỉnh về cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch; giấy công nhận khu, điểm, tuyến du lịch; đồng thời, thông báo cho Công an tỉnh về những yêu cầu, kiến nghị của các đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, khách du lịch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an.
- Tăng cường phối hợp với ngành Công an trong công tác thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh lữ hành.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lái xe, hướng dẫn viên du lịch móc nối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong hoạt động du lịch, đòi chi hoa hồng bất hợp lý khi đưa khách đến cơ sở để ăn uống, mua sắm, sử dụng dịch vụ tạo sự cạnh tranh không lành mạnh và gây thiệt hại cho khách du lịch.
3. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp và các đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo văn hóa, an toàn tại các khu du lịch trên địa bàn, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- Phổ biến và hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh dịch cụ du lịch trên địa bàn tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, văn minh du lịch.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn cho các cơ quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về du lịch liên quan đến an ninh, trật tự và phối hợp với cơ quan Công an trong việc triển khai các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự xã hội.
- Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ bên ngoài cơ sở lưu trú du lịch như: nhà hàng, quán ăn, quán bar, cho khách du lịch thuê xe ô tô, mô tô, xe đạp…; bán hàng rong ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán hàng rong, chống các hành vi cò mồi, tranh giành khách, lừa đảo… trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn.
- Chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp xây dựng các phương án, kế hoạch phòng chống khủng bố, tập trung đông người, gây rối an ninh, trật thự tại các khu điểm du lịch trên địa bàn. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng, các đoàn khách quốc tế, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại các khu, điểm du lịch.
4. Nhiệm vụ của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch ở các khu, điểm du lịch
- Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan văn hóa tại các khu di tích và danh lam thắng cảnh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong phạm vi Quần thể danh thắng Tràng An. Chủ trì phối hợp với các ngành và các địa phương có liên quan quản lý, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức cá nhân tại các điểm, khu du lịch thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.
- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, kinh doanh du lịch
+ Chấp hành các quy định của nhà nước về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, văn minh du lịch. Đồng thời phổ biến và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên của đơn vị và khách du lịch tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động du lịch.
+ Quản lý khách du lịch theo hợp đồng, theo chương trình du lich đã ký kết; quản lý khách lẻ, khách vãng lai, không đi theo đoàn, tour; thường xuyên thông báo tình hình, số liệu cho Công an tỉnh (Phòng Bảo vệ Chính trị) về các tour người Việt Nam du lịch nước ngoài và người nước ngoài du lịch Việt Nam. Tiến hành triển khai việ khai báo tạm trú qua mạng Internet cho các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh.
+ Thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú cho khách du lịch lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, các đơn vị chức năng trong việc phát hiện và giải quyết những vụ việc liên quan đến khách du lịch vi phạm pháp luật Việt Nam.
+ Phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh, trật tự cho cơ quan Công an, có trách nhiệm phối họp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự khi có yêu cầu.
+ Tổ chức xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các quy định khác liên quan đến an ninh, trật tự, tổ chức và chỉ đạo lực lượng bảo vệ trong khu, điểm du lịch.
+ Có trách nhiệm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách du lịch tham gia các chương trình tham quan do đơn vị tổ chức; thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chết thiệt hại và liên hệ ngay với cơ quan chức năng để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với khách tham gian khi xảy ra sự cố.
+ Khi xảy ra các vụ khủng bố, phá hoại, cháy nổ, xuất hiện tờ rơi, khẩu hiệu, tài liệu, thư tín điện tử… có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước; các vụ xâm phạm đến tài sản, gây mất trật tự an toàn trong đơn vị, doanh nghiệp… Tùy từng trường hợp cụ thể, người đứng đầu các đơn vị quản lý, khai thác tại các khu, điểm du lịch sau khi tiến hành các biện pháp xử lý khẩn cấp ban đầu, có trách nhiệm chỉ đạo bảo vệ hiện trường và thông báo ngay cho cơ quan Công an để tiến hành điều tra, xử lý theo chức năng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh giao Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Phòng Nghiệp vụ du lịch là cơ quan đầu mối giúp lãnh đạo hai ngành tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này.
2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tháng 6 và tháng 11 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh và Kế hoạch này về Công an tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (qua Phòng nghiệp vụ du lịch) để tập hợp và tham mưu, đề xuất công tác sơ kết, tổng kết.
3. Định kỳ tháng 12 hàng năm, các thành viên luân phiên tổ chức công tác sơ kết đánh giá về tình hình an ninh, trật tự ở các khu, điểm du lịch và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố, thị xã phản ánh về Công an tỉnh (quan Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Nghiệp vụ du lịch) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./
 
CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH
BQL QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ TAM ĐIỆP
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG XUÂN TRƯỜNG
                         (Đã ký)

Xem thêm bài khác

Tràng An 360