Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Chính phủ ban hành nghị định số 151/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem văn bản chi tiết NĐ 151 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý tài sản công.pdf

Xem thêm bài khác

Tràng An 360