Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016- 2020

 NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH
Về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch
giai đoạn 2016- 2020
------------
 
Từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc ( UNESSCO) vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (sau đây gọi tắt là Di sản), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, đã xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về quản lý, bảo vệ di sản, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Pháp luật và công ước di sản thế giới. Ý thức bảo vệ, giữ gìn phát huy giá trị Di sản của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước được tổ chức, quản lý khoa học theo hướng chuyên nghiệp, bền vững; an ninh trật trự, vệ sinh môi trường được đảm bảo; hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế ngày càng được nâng lên, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển ngành du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân, từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch lớn của vùng và cả nước.
 
Bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những tồn tại, hạn chế: Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản còn thiếu, yếu, chưa được đào tạo bài bản, tính chuyên nghiệp chưa cao; việc phát huy giá trị Di sản để phát triển du lịch hiệu quả còn thấp; sản phẩm dịch vụ phục vụ du lịch chưa khai thác được các giá trị văn hóa, đặc trưng của Di sản; các dịch vụ vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ dưỡng cao cấp còn thiếu; kết cấu hạ tầng du lịch chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; công tác quản lý và bảo vệ di tích, cảnh quan ở một số nơi chưa chặt chẽ, còn bị buông lỏng; hoạt động xúc tiến, quảng bá hiệu quả chưa cao, nhất là việc tiếp cận và thu hút thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm; doanh thu từ du lịch còn thấp.
 
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ về việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản; sự phối hợp giữa các cấp, các nghành, đơn vị quản lý, khu, điểm du lịch trong vùng di sản có lúc, có việc chưa tốt; nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý di sản và du lịch, đầu tư co sở vật chất, nghiên cứu, bảo tồn, xúc tiến quảng bá di sản và du lịch còn hạn hẹp; thiếu cơ chế, chế tài giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Để bảo tồn và phát huy bền vững, hiệu quả giá trị Di sản, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020.

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm
1.1. Di sản là nguồn tài nguyên quý giá đối với phát triển du lịch Ninh Bình, có vai trò là hạt nhân, thúc đẩy nhiều nghành, lĩnh vực phát triển. Các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản phải được tôn trọng, giữ gìn, bảo tồn và phát huy với các tiêu chuẩn cao nhất. Bảo vệ và phát huy hiệu quả, bền vững các giá trị Di sản là trách nhiệm của các cấp, các nghành, đơn vị, doanh nghiệp và của nhân dân trong tỉnh.
 
1.2. Phát triển du lịch trong khu Di sản phải phù hợp với Quy hoạch chung, Kế hoạch quản lý Di sản và Quy hoạch phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh, gắn với quốc phòng, an ninh, đảm bảo nguyên tắc bền vững, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Đa dạng hóa các loại hình du lịch gắn với Di sản theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao giá trị văn hóa trong các sản phẩm dịch vụ -  du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động du lịch và bảo tồn Di sản. Tăng cường quản lý Nhà nước về Di sản và du lịch, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển du lịch với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trong vùng Di sản.

2. Mục tiêu
2.1 . Bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của Di sản, nhất là về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa và cảnh quan môi trường sinh thái; đồng thời khai thác hợp lý và bền vững các giá trị Di sản phục vụ phát triển du lịch. Từng bước xây dựng Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước và là nghành kinh tế chủ yếu của tỉnh.
 
2.2 . Phấn đấu đến năm 2020, Di sản đón trên 5,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 650 nghìn lượt khách quốc tế; từ năm 2016 trở đi, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đến khu Di sản bình quân đạt 7%/năm; đến năm 2020, lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch của khu Di sản là 8.000 -  10.000 người, lao động gián tiếp là 20.000 người.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Nhiệm vụ 

1.1. Tổ chức quản lý, bảo vệ nguyên vẹn các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản theo tinh thần công ước di sản Thế giới; Nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và tái hiện lại các giá trị đặc sắc về địa chất, địa mạo, cảnh quan thẩm mỹ, khảo cổ học và văn hóa – lịch sử, trước hết ưu tiên các di tích khảo cổ học quan trọng và các di tích liên quan đến nhà nước Đại Cồ Việt để lưu giữ, giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế.
 
1.2. Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với di sản; Tuyên truyền sâu rộng về các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thái độ và trách nhiệm của cán bộ, đảng ủy viên và nhân dân địa phương với việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản.
 
1.3. Khai thác hợp lý và bền vững các giá trị của di sản để phát triển du lịch; phát triển các chương trình, sản phẩm du lịch, dịch vụ mới mang đậm các yếu tố văn hóa gắn với hình ảnh, thương hiệu di sản; ưu tiên các loại hình phát triển bền vững, có trách nhiệm với sự tham gia của cộng đồng. 
 
1.4. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm đưa di sản thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng trong tốp các khu du lịch hàng đầu của cả nước, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.
 
2. Giải pháp

2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, nhân viên, người lao động và người dân về bảo tồn và phát huy giá trị Di sản.

Tuyên truyền, phổ biến các quy chế, quy định của nhà nước, địa phương và UNESSCO cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và thái độ trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ Di sản cũng như những lợi ích mà người dân được hưởng khi tham gia các hoạt động bảo vệ Di sản và phát triển du lịch.
 
Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên và người lao động về nghiệp vụ quản lý, bảo vệ, khai thác bền vững giá trị Di sản, xây dựng chiến lược dài hạn về đạo tạo nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn Di sản và phát triển du lịch. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cộng đồng dân cư địa phương và người lao động làm việc tại các di tích, khu, điểm du lịch nhằm nâng cao nhận thức, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp, văn minh du lịch và ngoại ngữ.
 
Phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước tổ chức trao đổi thực tập sinh, tình nguyện viên và cử cán bộ tham dự các hội thảo, lớp tập huấn về di sản và du lịch ở trong nước và quốc tế để học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết, kinh nghiệm về quản lý, bảo tồn Di sản và phát triển du lịch trong khu Di sản.

2.2 . Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động du lịch.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, cơ chế quản lý nhà nước về Di sản và du lịch, hệ thống thống kê, kiểm soát khách du lịch, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, quy hoạch chung phát triển du lịch Ninh Bình, kế hoạch quản lý Di sản và các quy định của UNESSCO. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên du lịch, cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học, di tích lịch sử - văn hóa, hoạt động du lịch, các công trình kiến trúc.
 
Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, giá dịch vụ, mô hình hợp tác công tư trong quản lý, bảo tồn Di sản và phát triển du lịch, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân địa phương. Ban hành quy chế phối hợp, phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm xâm hại đến di sản. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn các khu, điểm du lịch; Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm vệ sinh môi trường, cảnh quan khu di sản, đánh giá tác động môi trường. Phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động du lịch, dịch vụ, quảng cáo.

2.3 . Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch gắn với di sản Thế giới.

2.3.1. Xây dựng và quảng bá thương hiệu điểm đến gắn với Di sản Thế giới.
 
Tổ chức quản lý và phát huy các giá trị lễ hội truyền thống trong vùng di sản, kết hợp với quảng bá thu hút khách du lịch. Xây dựng môi trường văn hóa, văn minh trong các hoạt động du lịch, lễ hội; Bảo tồn các di tích, các nhà cổ, làng cổ, tạo không gian du lịch đậm chất làng quê, vùng đồng bằng Bắc bộ; Qua đó, giới thiệu với khách du lịch về cảnh quan, con người, bản sắc văn hóa về vùng đất Cố đô. Đẩy mạnh phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn, múa rối nước và sáng tác các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật ca ngợi quê hương, Di sản; khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh với sự tham gia của cộng đồng.
 
Thu hút đầu tư và khuyến khích chế tác, sản xuất các sản phẩm quà tặng, đồ thủ công mỹ nghệ, lưu niệm phục vụ du lịch mang thương hiệu địa phương và hình ảnh di sản. Phát triển sản phẩm nông nghiệp an toàn, vùng trồng hoa, cây cảnh phục vụ du lịch. Nâng cao chất lượng các cơ sở dịch vụ ăn uống (nhà hàng) gắn với ẩm thực truyền thống mang nét đặc trưng văn hóa địa phương. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhà hàng cao cấp phục vụ các thị trường quốc tế trọng điểm.
 
2.3.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá di sản gắn với du lịch.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu các giá trị nổi bật của di sản trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế, nhất là trên internet. Chú trọng xây dựng hình ảnh, thương hiệu điểm đến bằng chính chất lượng sản phẩm dịch vụ - du lịch, môi trường du lịch văn minh, an toàn và thái độ ứng xử văn hóa – văn minh, hiếu khách của người dân địa phương. Tổ chức và tham dự các hội chợ, festival, hội thảo văn hóa, du lịch lớn trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh, kết nối tour, tuyến du lịch; Khai thác khách ở các thị trượng trọng điểm, thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nâng cao cơ sở hạ tầng và mở rộng các loại hình dịch vụ. Hàng năm tổ chức đón các hãng lữ hành, thông tấn báo chí đến khảo sát, tìm hiểu viết bài, giới thiệu về giá trị của di sản và các chương trình sản phẩm du lịch mới trong khu di sản; Xây dựng di sản trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện hội thảo, các cuộc thi và là phim trường của các hãng phim trong nước, quốc tế. Hoàn thiện hệ thống ấn phẩm, vật phẩm quảng bá di sản và du lịch trong hướng chuyên nghiệp.

2.4. Tăng cường đầu tư, tôn tạo các di tích lịch sử, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và phát triển các cơ sở dịch vụ du lịch.

Thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo di tích đã được phê duyệt; Tiếp tục kêu gọi, huy động và tìm kiếm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các dự án tu bổ, tôn tạo và bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan môi trường trong khu di sản. Định hướng phát triển không gian khu vực di sản, phân định ranh giới vùng cấm và hạn chế xây dựng. Hoàn thiện xây dựng mới cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ du lịch nhằm kết nối các khu, điểm du lịch, các di sản trong và ngoài tỉnh. Thu hút đầu tư xây dựng mạng lưới các cơ sở dịch vụ du lịch trong vùng đệm di sản theo mô hình sinh thái, hình thức đơn giản, kiến trúc hợp lý, có khối tích và chiều cao hạn chế, phù hợp với quy định, mật độ thấp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Bảo vệ kiến trúc cảnh quan môi trường sinh thái gắn với sự phát triển của khu dân cư hiện hữu và các công trình phục vụ nhu cầu ẩm thực, trình diễn, bày bán đồ thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch.
 
Sớm đưa vào khai thác một số tuyến, điểm du lịch mới như: Tràng An – Mắt Rồng, Tràng An - Trường Sinh, Bái Đính – Đền Trần, Chợ đêm Tràng An nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch Ninh Bình và thúc đẩy nhu cầu trao đổi mua bán, phát triển quảng bá các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống và các đặc sản của tỉnh; Nghiên cứu xây dựng chính sách để thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu, đầu tư các khu vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú, làng du lịch, bãi cẳm trại du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp kết hợp nghỉ tại nhà dân (homestay), du lịch chữa bệnh, du lịch làng nghề.
 
2.5. Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, quản lý di sản gắn với phát triển du lịch.

Tổ chức cắm mốc giới phân định ranh giới vùng lõi di sản và vùng đệm di sản, ưu tiên triển khai trước những vị trí, ranh giới gần khu dân cư, khu du lịch và những địa điểm dễ bị xâm lấn, tác động làm cơ sở cho công tác quản lý, bảo vệ di sản; Có biện pháp giảm thiểu các nhân tố tác động gây tổn hại đến di sản. Tiếp tục phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và quốc tế có uy tín tổ chức khảo sát, nghiên cứu, thăm dò, khai quật các di tích khảo cổ học, nghiên cứu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học để chứng minh làm rõ hơn các giá trị văn hóa, lịch sử tự nhiên của di sản làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan tư vấn Unesco, trung tâm di sản Thế giới và các thành viên ủy ban di sản Thế giới để tham vấn, cập nhật thông tin, quy định và yêu cầu của Unesco đối với việc quản lý, bảo vệ di sản cũng như chủ động cung cấp thông tin báo cáo về tình trạng bảo tồn di sản và thực hiện các dự án mới liên quan đến di sản.
 
Rà soát, điều chỉnh, xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh, trong đó có quy hoạch phát triển du lịch Quần thể danh thắng Tràng An đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, kế hoạch quản lý và các quy định của Unesco. Ưu tiên quy hoạch, thu hút đầu tư các khu vui chơi giải trí, dịch vụ, trung tâm mua sắm, chợ đêm phục vụ du lịch. Từng bước quy hoạch, bố trí, sắp xếp các dịch vụ bán hàng, ăn uống, mua sắm phù hợp với từng khu, điểm du lịch trong vùng di sản. Nghiên cứu tổ chức một số chương trình sản phẩm du lịch mới mang dấu ấn di sản đặc trưng của vùng đất Cố đô.

2.6. Tăng cường hợp tác, kết nối các tour, tuyến, khu, điểm du lịch trong nước và quốc tế để hình thành các chương trình, sản phẩm du lịch chuyên đề, liên vùng.
Trên cơ sở quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình, cần xây dựng các tour, tuyến kết nối từ di sản tới các khu, điểm du lịch trong tỉnh, trong khu vực, nhằm thu hút và điều hòa lượng du khách thăm quan di sản, vừa đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa giảm tải trong một thời điểm đối với di sản.
 
Tích cực chủ động phối hợp liên kết với các tỉnh, thành phố có di sản Thế giới, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các hãng lữ hành trong nước và quốc tế để xây dựng các chương trình du lịch liên vùng, liên tỉnh theo chủ đề và tổ chức kết nối, hỗ trợ nhau trong công tác xúc tiến, quảng bá di sản và du lịch. Phát huy vai trò của hiệp hội du lịch trong việc liên kết các doanh nghiệp du lịch và các đơn vị quản lý khu, điểm du lịch xây dựng theo chuỗi liên kết hướng tâm, hướng vào khu vực di sản, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, quảng bá hình ảnh thương hiệu điểm đến Ninh Bình với điểm nhấn chính là Quần thể danh thắng Tràng An.
 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đảng, đoàn, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ quy định của pháp luật, ban hành cơ chế, chính sách nhằm thể chế hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết.
2. Ban cán sự Đảng, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện nghị quyết; đề xuất cơ chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thường xuyên kiểm tra, định kỳ hàng năm
báo cáo, tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết.
3. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên cơ sở nghị quyết và kế hoạch của UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp.
4. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung nghị quyết; cùng với các ban của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình tổng hợp kết quả thực hiện nghị quyết báo cáo về ban thường vụ tỉnh ủy, để báo cáo ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.
  Nghị quyết này được phổ biến với chi bộ.
 
T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ
Nguyễn Thị Thanh


Đã ký

Xem thêm bài khác

Tràng An 360