Phân vùng quản lý

Phân vùng quản lý Quần thể danh thắng Tràng An  Khu di sản được chia thành năm phân vùng quản lý nhằm xác định các hình thức sử dụng khác nhau và các phương pháp bảo tồn phù hợp với những hình thức sử dụng đó. ...

Tràng An 360